Thomas Jefferson
Delay is preferable to error.

– Thomas Jefferson